جنگ مسخره

        جنگ مسخره درباره ی پادشاهی است که حوصله اش سر می رود و با پیشنهاد یک جادوگر….. 
                                                                          پک صلح  به همراه کتاب جنگ مسخره 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

گاوها خواب چی می بینند؟!
مجموعه ی 4 جلدی لپ ماچ ماچی
فهرست