من گرگ و پدر بزرگ در تعطیلات

من گرگ پدر بزرگ در تعطیلات داستانی دوستی و رفاقت و لذت حضور نسلی با نسل دیگر است.

این اثر رویکرد محیط زیستی نیز دارد.

پیشنهاد ما این است که بخوانید و لذت ببرید. عناوین جذاب دیگری از  این مجموعه در حال انتشار است.

شش مار به گردش می روند
پوکا و مین در سینما
فهرست