گاوها خواب چی می بینند؟!

گاوهای مزرعه تنها تفریح شان را که تماشای گذشتن قطار بود از دست می دهند و بی حوصله و افسرده می شوند تا این که ……………

گاوها خواب چی می بینند؟!

       گاوها  در مزرعه ای زندگی می کردند که تنها تفریح شان تماشای رد شدن قطار صبح و بعد از ظهر بود تا این که یک روز قطار نیامد و ….

 پک: اریگامی ساخت نشانه کتاب 

 

پوکا و مین در جنگل
جنگ مسخره
فهرست