حیوانات جورواجور بسازیم

در این کتاب کودکان ضمن لذت بردن و استفاده از کتاب به عنوان بازی و سرگرمی، با اجزای بدن حیوانات و ویژگی حیوانات آشنا شده و به تناسب و اندازه پی می برند. پک قرار گرفته شده روی کتاب به مخاطب امکان ساخت بافت بدن حیوانات و رنگ آمیزی آن را می دهد. 

این اثر نمونه مشابهی در ایران داشته و انحصارا مختص نشر راز بارش می باشد.

آدمک های جور واجور بسازیم
فندق
فهرست