بشقاب ما سیاره ی ما

<p>

بشقاب ما سیاره ی ما<br />
گردآوری و نگارش: حوری خسروشاهی<br />
حکایت مسابقه ی «لاک پشت و خرگوش» را به یاد می آوردید؟ اگر بله، پس می دانید که در آن مسابقه، لاک پشت برنده شد، چون آهسته و پیوسته رفت.<br />
آیا در دنیای پرشتاب امروز می توان « آهستگی » را هماوردی برای شتاب دانست؟ اصلا چرا باید به آهسته کردن روند زندگی بیندیشیم؟<br />
جنبش غذای آهسته (slow food) حرکتی بین المللی است که در سال 1986 به عنوان جایگزین Fast food  بنیان گذاری شده است. این جنبش تنها به سلامتی ارتباط ندارد، بلکه یک نوع شیوه ی زندگی است.

</p>

لطفا چراغ را روشن بگذار!
دوست
فهرست