آموزش آسان زمان و ساعت با نقاشی

آموزش آسان زمان و ساعت با نقاشی

در این کتاب کودکان به ترتیب منطقی با زمان (لحظه، ثانیه، دقیقه، روز، هفته، ماه، سال، فصل ها و … آشنا شده و سپس ساعت را می آموزند.

نقاشی و رنگ آمیزی و استفاده از برچسب های کتاب آموزش را برای مخاطب لذت بخش می کند.

آموزش آسان شکل ها با نقاشی
آدمک های جور واجور بسازیم
فهرست