ترویج کتابخوانی

[interactive_banner banner_title=”کارگاه های آموزشی دبستان” banner_desc=”بازی خلاق با کتاب واژه نویسی من” icon_disp=”with_heading” banner_icon=”Defaults-chevron-left” banner_image=”id^2864|url^https://razebaresh.com/wp-content/uploads/2018/08/WhatsApp-Image-2018-08-09-at-00.25.44.jpeg|caption^null|alt^null|title^WhatsApp Image 2018-08-09 at 00.25.44|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Frazebaresh.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%2F||” banner_bg_color=”#59d600″ banner_overlay_bg_color=”rgba(129,215,66,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”کارگاه ترویج کتابخوانی” banner_desc=”ترویج کتابخوانی به معنی انجام فعالیت های مختلف همراه با خواندن کتاب است. این فعالیت ها می توانند شامل: نقاشی، کلاژ، بازی، نمایش خلاق، کتابسازی و …… باشند. شیوه ی اجرا و انتخاب نوع فعالیت با توجه به گروه سنی مخاطب تاثیر فراوانی در کیفیت اجرای کارگاه و نتایج حاصل از آن خواهد داشت.” icon_disp=”with_heading” banner_icon=”Defaults-chevron-left” banner_image=”id^2956|url^https://razebaresh.com/wp-content/uploads/2018/08/c.jpg|caption^null|alt^null|title^c|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Frazebaresh.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%2F||” banner_bg_color=”#ff0000″ banner_overlay_bg_color=”rgba(221,51,51,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”کارگاه محیط زیست” banner_desc=”کارگاه « گیاهان ارزشمند سرزمین من » که با همکاری مجتمع آموزشی فرهنگی ربانی در این مجتمع برگزار گردید. در این کارگاه به جست و جوی گیاهان ارزشمند و نایاب سرزمین مان پرداخته و فعالیت های جذاب و متفاوتی توسط دانش آموزان انجام شد.” icon_disp=”with_description” banner_icon=”Defaults-chevron-left” banner_image=”id^2962|url^https://razebaresh.com/wp-content/uploads/2018/08/melika-mahmood-nia.jpg|caption^null|alt^null|title^melika mahmood nia|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Frazebaresh.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%2F||” banner_bg_color=”#0066bf” banner_overlay_bg_color=”rgba(0,102,191,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”کارگاه سواد مالی” icon_disp=”with_heading” banner_icon=”Defaults-chevron-left” banner_image=”id^2864|url^https://razebaresh.com/wp-content/uploads/2018/08/WhatsApp-Image-2018-08-09-at-00.25.44.jpeg|caption^null|alt^null|title^WhatsApp Image 2018-08-09 at 00.25.44|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Frazebaresh.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%2F||” banner_bg_color=”#ff8800″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,227,214,0.69)”]